Intervista disponibile anche in italiano.

Wywiad z Pawłem Tyrasem, absolwentem Politechniki Rzeszowskiej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka ze specjalnością pilotaż samolotowy, pilotem i instruktorem.

Aleksander Gajda

 

Aleksander Gajda: Jakie cywilne uczelnie są najpopularniejsze w Polsce, jeśli chodzi o specjalność pilotaż na kierunku lotnictwo i kosmonautyka?

Paweł Tyras: Są to Politechnika Rzeszowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Politechnika Poznańska oraz Politechnika Śląska. Jestem absolwentem Politechniki Rzeszowskiej.

AG: Czy po ukończeniu studiów dyplom będzie honorowany w Unii Europejskiej i na świecie?

PT: Tak, dyplom będzie honorowany na całym świecie. Jednakże oprócz dyplomu, ważne są również umiejętności, które trzeba samemu wykształcić poprzez zajęcia dodatkowe poza przedmiotami w toku studiów, branie udziału w różnych projektach oraz aktywny udział w kołach naukowych.

AG: Czy istnieje możliwość uzyskania tytułu magistra inżyniera? Czy uczelnia, np. Politechnika Rzeszowska, umożliwia kontynuację studiów z możliwością uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych?

PT: Tak, każda ze specjalizacji kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera po 8 semestrach i magistra inżyniera po kolejnych 3 semestrach. Po ukończeniu studiów istnieje również możliwość studiów doktoranckich.

AG: Jakie są opinie o specjalności pilotaż samolotowy na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Rzeszowskiej?

PT: Absolwenci pilotażu bardzo często zdobywają pracę w pierwszej kolejności. Jest to zdecydowanie zasługa kadry dydaktycznej zarówno Politechniki Rzeszowskiej, jak i Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej położonego w Nowej Wsi. Wykładowcy to bardzo często specjaliści w danych dziedzinach oraz piloci liniowi. Przedmioty pozwalają zgłębić m.in. najważniejsze zagadnienia niezbędne dla pilotów. Kolejnym atutem jest infrastruktura lotniska Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej – Rzeszów EPRJ: utwardzony i oświetlony pas startowy oraz drogi kołowania z płytą postojową oraz trzema hangarami. Dodatkowo znajdują się dwa symulatory oraz trzy sale wykładowe.

Pracodawcy nie patrzą tylko na ukończone uczelnie. Dla nich najważniejsze są wiedza oraz umiejętności. Politechnika Rzeszowska i Ośrodek Kształcenia Lotniczego ułatwiają zdobycie tej wiedzy poprzez wskazanie użytecznych materiałów. Jednakże to od studenta zależy, czy poświęci wystarczającą ilość czasu i energii, żeby się ich nauczyć.

AG: Czy w pobliżu uczelni jest miasteczko akademickie i stołówka studencka? Jakie są inne możliwości wynajęcia mieszkania w pobliżu uczelni?

PT: Miasteczko akademickie jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków uczelni. Dodatkowo jeden akademik znajduje się przy lotnisku, co ułatwia godzenie zajęć na uczelni z lotami. Istnieje również możliwość wynajęcia kawalerki, pokoju w mieszkaniu lub miejsca w pokoju.

AG: Czy na PRz istnieją działające organizacje studenckie związane z lotnictwem?

PT: Tak, przykładowo Euroavia.

AG: Czy podoba Ci się Rzeszów i jego infrastruktura? Czy komunikacja miejska zaspokoi wymagania studentów?

PT: Znam wiele osób, którym Rzeszów się spodobał. Mnie osobiście nie, ale to jest moje zdanie i sądzę, że każdy powinien ocenić miasto na swój własny sposób. Dużym plusem Rzeszowa są niskie ceny i mała powierzchnia miasta – dzięki czemu wszędzie można dostać się pieszo. Według mnie komunikacja miejska zdecydowanie zaspokoi wymagania studentów.

AG: Jeśli chodzi o możliwość pracy dla studentów, Rzeszów to miasto z perspektywami?

PT: Rzeszów jako miasto wojewódzkie daje wiele możliwości na podjęcie pracy podczas studiów.

AG: Czy uczelnia honoruje studentów innej narodowości? 

PT: Tak, na Politechnice Rzeszowskiej studiują osoby z zagranicy – najczęściej z Ukrainy.

AG: Jakie są wymagania, żeby dostać stypendium naukowe?

PT: Na koniec roku jest obliczana średnia ze wszystkich przedmiotów. Dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za osiągnięcia sportowe, artykuły naukowe czy też działalność w kołach naukowych. Po zsumowaniu wszystkich punktów tworzona jest lista rankingowa i 10% studentów z najwyższą liczbą punktów otrzymuje stypendium.

AG: Czy na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa można wybrać inny niż polski język wykładowy, np. angielski?

PT: Nie, językiem wykładowym jest język polski.

AG: Jaki jest odsetek absolwentów, którzy dostali pracę tuż po obronie dyplomu?

PT: W trakcie studiów na pilotażu można ubiegać się o pracę w liniach już po ukończeniu szkolenia lotniczego. Ja szkolenie lotnicze zakończyłem w sierpniu 2019 r., a więc semestr przed końcem studiów. Licencję odebrałem we wrześniu, a na przełomie października i listopada 2019 r. zostałem przyjęty do pracy w linii lotniczej. Z uwagi na szkolenie na dany typ samolotu obroniłem się pół roku po terminie – w lipcu 2020 r.

Pracodawcy nie patrzą tylko na ukończone uczelnie. Dla nich najważniejsze są wiedza oraz umiejętności. Politechnika Rzeszowska i Ośrodek Kształcenia Lotniczego ułatwiają zdobycie tej wiedzy poprzez wskazanie użytecznych materiałów. Jednakże to od studenta zależy, czy poświęci wystarczającą ilość czasu i energii, żeby się ich nauczyć.

AG: Czy uczelnia umożliwia wymianę zagraniczną, np. z USA lub z Australią?

PT: Tak. Może nie z Australią i USA, ale w ramach programu ERASMUS jest możliwość studiowania przez semestr na wybranej przez studenta uczelni w Europie. Kilka lat temu była możliwość wyjechania na jeden semestr do Chin. Natomiast jeśli chodzi o studiowanie na specjalności pilotaż, to nie ma możliwości takiego wyjazdu.

AG: Dziękuję za rozmowę.


 

 Versione in italiano

Intervista con il laureato del politecnico di Rzeszów

L’intervista con Paweł Tyras, laureato alla facoltà politecnica di Rzeszów con indirizzo di aeronautica e aerospaziale, con specializzazione pilota d’aereo, pilota e istruttore.

Intervista di Aleksander Gajda
Traduzione a cura di Martyna Chmielewska

Aleksander Gajda: Quali sono le facoltà più conosciute in Polonia per conseguire la laurea da civili, parlando di specializzazione in pilotaggio all’indirizzo di aeronautica e aerospaziale?

Paweł Tyras: Le facoltà migliori sono la facoltà politecnica di Rzeszów, la scuola professionale superiore statale di Chełm, l’Accademia militare aereospaziale a Dęblin, la facoltà politecnica di Poznan e di Slesia. Io sono laureato alla facoltà politecnica di Rzeszów.

AG: Dopo aver completato gli studi il diploma sarà preso in considerazione da parte dell’Unione Europea e nel mondo in generale?

PT: Si, il diploma verrà preso in considerazione ovunque. Tuttavia oltre al diploma sono importanti anche le competenze che bisogna tirar fuori da soli durante lezioni aggiuntive, al di fuori delle materie del proprio corso di studi, partecipare a diversi progetti e in più partecipare attivamente nei circoli di apprendimento.

AG: Esiste la possibilità di ottenere il titolo di dottore in ingegneria? L’università, per esempio il politecnico di Rzeszów, permette di portare avanti gli studi con la possibilità di ottenere il titolo di Dottore in studi tecnici?

PT: Si, ognuna delle specializzazioni termina con il conseguimento del titolo di ingegnere dopo otto semestri e del titolo di Dottore in ingegneria dopo altri tre semestri. Dopo gli studi esiste anche la possibilità di frequentare studi di dottorato.

AG: Quali sono le opinioni a riguardo della specializzazione come pilota di aerei all’indirizzo aereospaziale e di aereonautica alla facoltà di politecnica di Rzeszów?

PT: Sono i laureati al pilotaggio che molto spesso vengono assunti per primi. È merito del corpo docente sia della facoltà di politecnica di Rzeszów come anche del Centro di educazione aereonautica della facoltà di politecnica di Rzeszów situato a Nowa Wieś. I docenti sono spesso degli specialisti nei settori concreti, o anche piloti. Le materie permettono di approfondire i più grandi problemi la cui conoscenza è indispensabile per un pilota. Un altro pregio è l’infrastruttura dell’aeroporto del Centro di educazione aereonautica della facoltà di politecnica di Rzeszów – Rzeszów EPRJ: una pista asfaltata e illuminata, un’area di stazionamento e tre hangar. Inoltre, ci sono due simulatori e tre aule.
I datori di lavoro non guardano solo alle lauree conseguite. Per loro sono più importanti la conoscenza e le abilità. L’Università di tecnologia di Rzeszów e il Centro di addestramento per l’aviazione facilitano l’acquisizione di queste conoscenze indicando materiali utili. Tuttavia, spetta allo studente dedicare abbastanza tempo ed energia per impararli.

AG: C’è un dormitorio e una mensa accademica nelle vicinanze? Quali altre opzioni sono disponibili per affittare un appartamento vicino a un’università?

PT: La città accademica si trova nelle vicinanze degli edifici dell’università. Inoltre, un dormitorio si trova vicino l’aeroporto, rendendo più facile conciliare la vostra scuola con l’aeroporto. Potete anche affittare un monolocale, una stanza nel vostro appartamento, o un posto nella stanza.

AG: Alla facoltà di politecnica di Rzeszów esistono delle organizzazioni studentesche funzionanti legate all’aviazione?

PT: Sì, per esempio Euroavia.

AG: Ti piace Rzeszow e le sue infrastrutture?
Il trasporto pubblico soddisferà le esigenze degli studenti?

PT: Conosco molte persone alle quali Rzeszów è piaciuta.
Secondo me, però è una mia opinione personale, ognuno dovrebbe giudicare la città a modo suo.
Il grande vantaggio di Rzeszow sono i prezzi bassi e il fatto che è possibile raggiungere qualsiasi posto a piedi senza percorrere lunghe distanze. A mio parere, il trasporto urbano soddisferà sicuramente le esigenze degli studenti.

AG: Parlando della possibilità per gli studenti di lavorare, Rzeszów è una città con prospettive per il futuro?

PT: Rzeszów dà molte possibilità di iniziare un lavoro durante gli studi.

AG: La scuola accetta studenti di nazionalità straniera?

PT: Sì, l’Università tecnica di Rzeszów viene frequentata da persone provenienti dall’estero, il più delle volte dall’Ucraina.

AG: Quali sono i requisiti per ricevere la borsa di studio?

PT: A fine anno viene calcolata la media di tutte le materie. È possibile ottenere punti aggiuntivi, per esempio per i risultati sportivi, articoli scientifici o attività in ambienti scientifici. Dopo che tutti i punti sono stati sommati, viene creata una graduatoria e il 10% degli studenti con il maggior numero di punti riceve una borsa di studio.

AG: È possibile scegliere una lingua di insegnamento diversa dal polacco, ad esempio l’inglese, presso la Facoltà di ingegneria meccanica e aeronautica?

PT: No, la lingua di insegnamento è il polacco.

AG: Qual è la percentuale di laureati che hanno ottenuto un lavoro subito dopo aver conseguito la laurea?

PT: Durante i tuoi studi come pilota, puoi candidarti per un lavoro nelle compagnie aeree dopo aver completato la formazione aeronautica. Ho terminato la mia formazione in aviazione nell’agosto 2019, un semestre prima della fine dei miei studi. Ho ricevuto la mia licenza a settembre e, a cavallo tra ottobre e novembre 2019, sono stato assunto per lavorare in una compagnia aerea. A causa dell’addestramento per un determinato tipo di aereo, ho conseguito la laurea con sei mesi dopo la scadenza, a luglio 2020.
I datori di lavoro non guardano solo alle lauree conseguite. Per loro sono più importanti la conoscenza e le abilità. L’Università di tecnologia di Rzeszów e il Centro di addestramento per l’aviazione facilitano l’acquisizione di queste conoscenze indicando materiali utili. Tuttavia, spetta allo studente dedicare abbastanza tempo ed energia per impararli.

AG: L’università consente scambi con l’estero, ad esempio con gli Stati Uniti o l’Australia?

PT: Sì. Forse non con l’Australia e gli Stati Uniti, ma ERASMUS permette di studiare per un semestre presso un’università in Europa scelta dallo studente. Qualche anno fa era possibile andare in Cina per un semestre. Tuttavia, quando si tratta di studiare il pilotaggio, non c’è alcuna possibilità di un simile viaggio.

AG: Grazie per l’intervista.


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!