Articolo disponibile anche in italiano.

W Loreto odbędzie się spotkanie między Poloversami: miłośnicy Polski spotkają się przez try dni, siódmego, ósmego i dziewiątego maja 2021. To nowy projekt zajmujący się znajomością i promocją polskiego dziedzictwa kulturowego, duchowego, historycznego i społeczno-gospodarczego. Spotkanie jest wspierane przez Przedstawicieli Firmissimy i przy udziale Polo della Comunicazione Sanktuarium Świętego Domku. O tak go komentuje Pan Konsul Gorajski: „Z entuzjazmem z Loreto zapowiadamy tę inicjatywę dedykowaną miłośnikom Polski. Będą to 3 dni kulturoznawstwa, momentów wymiany i duchowego wzbogacenia, aby zacieśnić i pogłębić relacje społeczno-gospodarcze pod sztandarem wiary, sztuki i turystyki, wśród enogastronomii i rzemiosła, historii i folkloru naszych ziem”. Do projektu będą przylegać: Delegatura Apostolka, Ambasada RP we Włoszech, Instytut Polski w Rzymie, Włoski Instytut Kultury w Krakowie, stowarzyszenia z Marche i różni przedstawiciele władz. I tak będziesz mógł/a znaleść dużo innych osób kochających Polskę tak jak ty.

Źródło informacji i zdjęcia: http://www.consolatopoloniamarche.it/?p=4252

Sofia Di Ascenzi


 

 Versione in italiano

Incontro tra Polovers?

A Loreto si terrà un incontro tra Polovers: gli amanti della Polonia si incontreranno per tre giorni, il 7, l’8 ed il 9 di maggio 2021. È un nuovo progetto di conoscenza e promozione del patrimonio culturale, spirituale, storico e socio-economico polacco. L’incontro è sostenuto dai referenti di Firmissima con il supporto del Polo della Comunicazione del Santuario Pontificio della Santa Casa. Ecco come lo commenta la Console Gorajski: “Annunciamo con entusiasmo da Loreto questa iniziativa dedicata agli Innamorati di Polonia. Saranno 3 giorni di approfondimento culturale, momenti di scambio e arricchimento spirituale per consolidare e ampliare anche relazioni socio-economiche all’insegna di fede, arte e turismo, fra enogastronomia e artigianato, storia e folklore delle nostre terre.” Al progetto aderiranno: la Delegatura Pontificia, l’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, l’Istituto Polacco a Roma, l’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia, molte associazioni delle Marche e diverse autorità e istituzioni. E così potrai trovare tante altre persone come te amanti della Polonia.

Fonte delle informazioni e della foto: http://www.consolatopoloniamarche.it/?p=4252

Testo originale e traduzione a cura di Sofia Di Ascenzi


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!