Articolo disponibile anche in italiano.

Pewnego dnia, spacerując z przyjaciółmi po Zamościu, zobaczyłam tabliczkę z nazwą restauracji, która była absurdalna dla mnie, rzymianki. Restauracja nazywał się „Wszystkie drogi prowadzą do Padwy”. Dlaczego Padwa, a nie Rzym? – pomyślałam. Przecież mówi się, że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, nie do Padwy. Po powrocie do domu poszukałam informacji i dzisiaj zdradzę Wam odpowiedź na moje pytanie.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twierdza_zamoscplan.JPG

Nazywany perłą renesansu lub Padwą północy Zamość jest doskonałym przykładem renesansowego miasta końca XVI wieku, wzorowanego na włoskich miastach handlowych. Miasto zaprojektowane zostało przez pochodzącego z Padwy architekta – Bernardo Morando. Zamość nadal zachowuje swoją oryginalną strukturę i fortyfikacje oraz dużą liczbę budynków, które łączą włoskie i środkowoeuropejskie tradycje architektoniczne tamtych czasów. W Europie są tylko dwa miasta zbudowane według założeń tzw. miasta idealnego i jednym z nich jest właśnie Zamość.

Miasto zostało założone przez kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego w 1580 r. Pamiętamy, że XVI wiek to złoty wiek Polski, spichlerza Europy. Ona sama odegrała ważną rolę dla społeczności europejskiej ze względu na jej centralne położenie między Europą a Azją. Miasto narodziło się od podstaw na pustym terenie. Właśnie z tego powodu teoria idealnego miasta odniosła pełny sukces, ułatwiając realizację projektu. Nie wyburzono żadnego budynku, co przyniosło również znaczne oszczędności. Miasto miało być ośrodkiem rodziny Zamojskich i jej „dworem”.

Chociaż dziwnie to brzmi, to właśnie dzięki Sowietom zamojskie Stare Miasto przetrwało o włos zniszczenie. W czasie okupacji niemieckiej miasto zostało nazwane Himmlerstadt, na cześć dowódcy SS. Niemiecki wójt, bardziej przychylny renesansowej architekturze miasta, zwlekał z pytaniem, jakiego rodzaju niemiecka architektura jest wymagana, grając na czas. Grupy planistów i architektów podejmowały decyzję tak długo, że naziści musieli opuścić miasto przed przybyciem Sowietów.

Gaia Isola


 

 Versione in italiano

La perla del Rinascimento, Zamość

Un giorno passeggiando con i miei amici per Zamość, ho visto un cartello con il nome del ristorante, assurdo per me, essendo di Roma. Il ristorante si chiamava “Tutte le strade portano a Padova”. Perché Padova e non Roma? Pensai, del resto si dice che “tutte le strade portano a Roma”, non a Padova. Dopo essere tornata a casa, indagai sulla faccenda e oggi vi svelerò la soluzione al mio dubbio.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twierdza_zamoscplan.JPG

Conosciuta come la perla del Rinascimento o la Padova del nord, Zamość è un perfetto esempio di città rinascimentale del tardo XVI secolo, modellata sulle città commerciali italiane. La città è stata progettata da un architetto padovano – Bernardo Morando. Zamość conserva ancora la sua struttura e le sue fortificazioni originali, nonché un gran numero di edifici che combinano le tradizioni architettoniche italiane e dell’Europa centrale di quel tempo. In Europa ci sono solo due città costruite secondo i presupposti della cosiddetta “città ideale” e una di queste è Zamość.

La città fu fondata dal cancelliere e hetman Jan Zamoyski nel 1580. Ricordiamo che il XVI secolo era l’età d’oro della Polonia, il granaio d’Europa. Lei stessa ha svolto un ruolo importante per la comunità europea grazie alla sua posizione centrale tra l’Europa e l’Asia. La città è nata da zero in un’area vuota. È per questo motivo che la teoria della città ideale ha avuto pieno successo, facilitando la realizzazione del progetto. Nessun edificio fu demolito, il che ha comportato anche risparmi significativi. La città doveva essere il centro della famiglia Zamojski e della sua “corte”.

Per quanto strano possa sembrare, fu grazie ai sovietici che il centro storico di Zamość è sopravvissuto a un pelo dalla distruzione. Durante l’occupazione tedesca, la città fu rinominata come Himmlerstadt in onore del comandante delle SS. Il sindaco tedesco, più solidale con l’architettura rinascimentale della città, ha esitato a chiedere che tipo di architettura tedesca è richiesta, giocando col tempo. I gruppi di progettisti e architetti presero la decisione per così tanto tempo che i nazisti dovettero abbandonare la città prima dell’arrivo dei sovietici.

Testo originale di Gaia Isola
Traduzione a cura di Gaia Isola


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!