Articolo disponibile anche in italiano.

Kilka miesięcy temu poprosiłam znajomych, rodzinę i współpracowników o wypełnienie ankiety dotyczącej języka polskiego. Jak wszyscy wiemy, ten język jest jednym z najtrudniejszych na świecie i dzisiaj spróbujemy wspólnie zrozumieć dlaczego.

Ankietowani to młodzi dorośli mieszkający we Włoszech, którzy mają do czynienia z językami, w tym z native speakerami. Wielu z nich uczęszczało do polskiej szkoły lub ma polskich krewnych i/lub przyjaciół.

Ile języków znasz?

Średnia wynosi 3 języki. Na pierwszym miejscu jest język ojczysty, czyli włoski. Jako drugi – angielski, którego uczyliśmy się w szkole na poziomie komunikatywnym, a trzeci to już dowolny język: polski, hiszpański, francuski lub innym. To zależy od samej osoby.

W dzisiejszych czasach ważnym filarem naszego życia jest znajomość języków, ponieważ to podstawa komunikacji z ludźmi. Przez lata powstało i wciąż rozwija się wiele języków. Teraz pytanie brzmi: czy nie byłoby lepiej mieć jeden wspólny język dla wszystkich, czy każdy powinien mieć swój własny? Zastanówcie się nad tym, przechodząc do następnego punktu ankiety.

Czy znasz jakieś proste słowa po polsku (np. cześć, dzień dobry, jak się masz, jak masz na imię itd.)?

64% ankietowanych odpowiedziało na tak. Niezależnie od tego, czy ktoś jest Polakiem, czy nie, z pewnością słyszał słynne przekleństwo „włoskiego zakrętu”.

Powiedzmy też, że kiedy spotykamy osobę innej narodowości, zawsze proszona jest o mówienie prostych zdań w jej języku, aby jej wysłuchać i spróbować coś zrozumieć. Ile razy mi się to przydarzyło!
Kontynuując dyskusję w poprzednim pytaniu, odpowiedziałbym się za wielością języków, ale z drugiej strony wskazałabym język standardowy dla wszystkich. Rzeczywiście jest tak, jak to bywa dzisiaj na świecie: mamy wiele języków, ale do wzajemnego zrozumienia zaleca się angielski lub hiszpański/francuski.

Dlaczego właśnie te języki? Weźmy za przykład język włoski i polski. Według strony internetowej Etnologue językiem włoskim posługuje się około 68 milionów ludzi na całym świecie, a po polsku mówi mniej więcej 45 milionów.
W porównaniu z wehikularnymi językami obydwa mają bardzo ograniczone rozpowszechnienie, gdyż skupiają się w obrębie poszczególnych terytoriów narodowych i tych z nimi graniczących. Co prawda istnieją wspólnoty poza Europą, ale nie chcę stawiać ich na tym samym poziomie, bo nie mają bezpośredniego kontaktu z narodem.

Idąc dalej, zastanówmy się, dlaczego funkcjonalność języka wpływa na zainteresowanie nim.

Czy myślałeś kiedyś o nauce języka polskiego?

Tutaj ankietowani są podzieleni dokładnie na pół. Mamy różne motywacje i nie ma „głupich” odpowiedzi, ponieważ są to osobiste opinie.
Ci, którzy głosowali na tak, motywowali swoją odpowiedź:
– zainteresowaniem kulturą i językiem polskim,
– doskonaleniem znajomości języka polskiego,
– utrzymywania relacje z polskimi przyjaciółmi i rodziną,
– większymi możliwościami pracy na poziomie międzynarodowym.

Z drugiej strony ci, którzy głosowali na nie, odpowiedzieli tak:
– brak zainteresowania i potrzeby,
– język mało popularny i nieistotny na świecie,
– bezużyteczność poza granicami Polski.

Uważam, że każdemu językowi należy dać szansę. W rzeczywistości, odkąd byłam dzieckiem, moją pasją było poznawania nowych kultur, a moja edukacja zawsze była ukierunkowana na języki i kultury obce.

Jakie więc moim zdaniem są plusy poznawania nowego języka?

1. Możesz rozmawiać z wieloma osobami i dzięki temu nawiązywać nowe znajomości.
2. Stymulujesz swój mózg do zwiększenia koncentracji, uwagi i pamięci.
3. Ułatwiasz sobie życie od rzeczy prostych (oglądanie filmu w oryginalnym języku) do tych bardziej poważnych (praca)

Dlaczego więc wiele osób odpowiedziało, że nigdy nie myślało o nauce języka polskiego? Zgodnie z tym, co napisałam powyżej, język polski nie jest zbyt rozpowszechniony na świecie i używano by go do rozmów tylko z Polakami. Nie przyciąga więc wielu ludzi, chociaż jest spora liczba osób, które studiują język polski z pasją.

W skali od 1 do 5, jak trudny według Ciebie jest język polski?

Jak widzimy, większość uczestników ankiety stwierdziła, że język polski jest trudny. Pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy mieszkają we Włoszech i znają lub nie język polski. Myślę, że to znany jest też stereotyp, że język polski jest taki trudny. Ale czy to prawda?

Język polski należy do rodziny języków słowiańskich. Jest młodym językiem, który narodził się w literaturze w XIII wieku, ale już istniał ustnie. W przeciwieństwie do języka włoskiego język literacki jest od początku podobny do języka mówionego. Ma wiele napływów lingwistyczny z różnych języków: łaciny, francuskiego, niemieckiego itp. Widać podobieństwa z językami europejskimi, takie jak alfabet i forma zdania, a także różnice, o których teraz będzie mowa.

Co byłoby trudne do nauczenia się w języku polskim?

Nauczenie się języka polskiego jest dużym wysiłkiem z różnych powodów. Ja sama popełniam jeszcze błędy gramatyczne, gdy piszę artykuły dla was. W języku polskim znajdziemy niespotykane w innych alfabetach litery jak ą, ę czy ń albo nasze słynne dwuznaki. Co robić? Po prostu nauczyć się wymowy i pisania słów.
Koszmarem każdej osoby, która uczy się języka polskiego, jest gramatyka, która charakteryzuje się szczególną odmianą prawie każdego słowa i odmianą czasowników. Istnieje nawet 5 rodzajów – 3 w liczbie pojedynczej (męski, żeński, nijaki) i 2 w liczbie mnogiej (męsko- i niemęskoosobowy). Lepiej też nie wspominać o przypadkach i ich wszystkich końcówkach!

Jak pokonać te pozornie nie do pokonania przeszkody? Trzeba mieć dużo ambicji, cierpliwości i wytrwałości. Moja mała sugestia to zacząć słuchać polskiej muzyki oraz oglądać seriale w oryginalnym języku. Bardzo pomaga również poznanie jakiegoś Polaka i rozmawianie z nim po polsku, dzięki czemu zna się kogoś, kto może poprawić w razie błędu.

Pamiętaj o tych moich słowach: jak tylko nauczyć się powiedzieć płynnie łamacz języka o Szczebrzeszynie, będziesz niezniszczalny!

Gaia Isola


 

 Versione in italiano

Vale la pena imparare il polacco?

Alcuni mesi fa, ho chiesto ai miei amici, familiari e colleghi di compilare un sondaggio sulla lingua polacca. Come tutti sappiamo, questa lingua è una delle più difficili al mondo e oggi cercheremo di capire insieme il motivo.

Gli intervistati sono giovani adulti che vivono in Italia, che hanno a che fare con le lingue, compresi i madrelingua. Molti di loro hanno frequentato la scuola polacca o hanno parenti e/o amici polacchi.

Quante lingue conosci?

La risposta media è 3 lingue: la prima lingua sicuramente l’italiano; come seconda l’inglese, che abbiamo imparato a scuola a livello comunicativo; e il terzo può essere qualsiasi lingua: polacco, spagnolo, francese o altro. Dipende dalla persona stessa.

Al giorno d’oggi, un pilastro importante della nostra vita è la conoscenza delle lingue, perché è la base della comunicazione con le persone. Nel corso degli anni nacquero moltissime lingue e tutt’ora sono ancora in via di sviluppo. Ora la domanda è: non sarebbe meglio avere una lingua comune per tutti, o ognuno dovrebbe averne una propria? Ricordati di ciò mentre passeremo al punto successivo del sondaggio.

Conosci parole semplici in polacco (ad es. ciao, buongiorno, come stai, come ti chiami, ecc.)?

Il 64% degli intervistati ha risposto di sì. Indipendentemente dal fatto che qualcuno sia polacco o meno, ha sicuramente sentito la famosa parolaccia della “svolta polacca”.

Facciamo caso a quando incontriamo una persona di nazionalità diversa, le viene sempre chiesto di pronunciare semplici frasi nella sua lingua per poterla ascoltare e cercare di capire qualcosa. Quante volte mi è successo! Continuando il discorso della domanda precedente, sarei dell’opinione delle multilingue, ma d’altra parte indicherei una lingua standard per tutte. In effetti, ciò succede oggi nel mondo: abbiamo molte lingue, ma l’inglese o lo spagnolo/francese sono consigliati per la comprensione reciproca.

Perché queste lingue? Prendiamo l’italiano e il polacco come esempio. Secondo il sito web Etnologue, l’italiano è parlato da circa 68 milioni di persone in tutto il mondo e il polacco da circa 45 milioni. Rispetto alle lingue veicolari, entrambe hanno una diffusione molto limitata, in quanto concentrate all’interno dei singoli territori nazionali e/o di quelli confinanti. È vero che ci sono comunità fuori dall’Europa, ma non voglio metterle sullo stesso piano, perché non hanno un contatto diretto con la nazione.

Andando avanti, consideriamo perché la funzionalità di una lingua influenza l’interesse per essa.

Hai mai pensato di imparare il polacco?

Qui, gli intervistati si sono divisi esattamente a metà. Abbiamo motivazioni diverse e non ci sono risposte “stupide” perché si tratta di opinioni personali.

Coloro che hanno votato sì, hanno motivato la loro risposta:

– interesse per la cultura e la lingua polacca,
– migliorare la conoscenza della lingua polacca,
– mantenere i rapporti con amici e familiari polacchi,
– maggiori opportunità di lavorare a livello internazionale.

Chi invece ha votato no, ha risposto così:

mancanza di interesse e bisogno,
una lingua poco popolare e irrilevante nel mondo,
inutile al di fuori della Polonia,

Credo che ogni lingua debba avere una possibilità. Infatti, sin da piccola, la mia passione è stata conoscere nuove culture, e la mia formazione è sempre stata incentrata sulle lingue e culture straniere.

Quindi quali, secondo te, sono i vantaggi di imparare una nuova lingua?

  1. Puoi chattare con molte persone e quindi fare nuove amicizie.
  2. Stimoli il tuo cervello per aumentare la concentrazione, l’attenzione e la memoria.
  3. Ti semplifichi la vita dalle cose banali (guardare un film in lingua originale) alle cose più serie (lavoro)

Allora perché molte persone hanno affermato di non aver mai pensato di imparare il polacco? Secondo quanto ho scritto sopra, la lingua polacca non è molto diffusa nel mondo e verrebbe usata solo per parlare con i polacchi. Quindi non attira molte persone, anche se c’è un gran numero di persone che studiano il polacco con passione.

Su una scala da 1 a 5, quanto pensi sia difficile il polacco?

Come possiamo capire, la maggior parte dei partecipanti al sondaggio ha affermato che la lingua polacca è difficile. Ricordiamo che stiamo parlando di persone che vivono in Italia e conoscono o non conoscono il polacco. Penso che ci sia anche uno stereotipo secondo cui la lingua polacca è così difficile. Ma è vero?

Il polacco appartiene alla famiglia delle lingue slave. È una lingua giovane che è nata in letteratura nel XIII secolo, ma esisteva già oralmente. A differenza della lingua italiana, la lingua letteraria è fin dall’inizio simile alla lingua parlata. Ha molte influenze linguistiche da lingue diverse: latino, francese, tedesco, ecc. Puoi vedere somiglianze con le lingue europee, come l’alfabeto e la forma della frase, così come le differenze, che saranno discusse ora.

Cosa sarebbe difficile da imparare in polacco?

Imparare il polacco è un grande sforzo per vari motivi. Io stessa faccio ancora fatica mentre scrivo articoli per voi lettori. Nella lingua polacca troviamo lettere sconosciute in altri alfabeti, come ą, ę o i nostri famosi digrammi. Cosa fare? Basta imparare la pronuncia e la scrittura delle parole. L’incubo di ogni persona che impara il polacco è la grammatica, caratterizzata da un’flessione speciale di quasi tutte le parole e dalla coniugazione dei verbi. Ci sono anche 5 generi – 3 al singolare (maschile, femminile, neutro) e 2 al plurale (personale maschile e non personale maschile). È anche meglio non menzionare i casi e tutte le loro desinenza!

Come superare questi ostacoli apparentemente insormontabili? Hai bisogno di molta ambizione, pazienza e perseveranza. Il mio piccolo suggerimento è di iniziare ad ascoltare musica polacca e guardare le serie TV in lingua originale. Aiuta molto anche incontrare un polacco e parlargli in polacco, che potrà correggerti in caso di errore.

Ricordati bene le mie parole: non appena imparerai a dire lo scioglilingua più difficile di Szczebrzeszyn, sarai indistruttibile!

Testo originale di Gaia Isola
Traduzione a cura di Gaia Isola


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!