Articolo disponibile anche in italiano.

Miesiąc listopad tak w Polsce jak i we Włoszech jest obfity w święta i uroczystości. Obchodzimy Święto Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, ale i polski Dzień Niepodległości oraz Andrzejki, 4 listopada włoskie Święto Jedności Narodowej i Dzień Sił Zbrojnych, 11 listopada San Martino – dzień pieczonych kasztanów i młodego wina.

Korzystając z tych okazji w niedzielę 27 listopada 2022 r. w regionie Marche, a dokładnie w miejscowości Porto Sant’Elpidio, przy parafii Santa Maria Addolorata został zorganizowany obiad andrzejkowy z udziałem polsko-włoskich rodzin, przyjaciół i sympatyków Polski – Polovers. Głównymi organizatorami byli Aneta Burnat i młodzież reprezentująca portal informacyjny „Polonia to my”: Patrizia Czapla, Patrycja Ekstowicz, Aleksandra Kałka, Piotr Misiakiewicz, Julia Veronica Radici. To oni powitali wszystkich obecnych i zaprosili do odśpiewania hymnu polskiego chcąc jednocześnie nawiązać do Dnia Niepodległości 11 listopada jak i do jubileuszu Mazurka Dąbrowskiego jaki obchodziliśmy w 2022 roku. Śpiewających akompaniował młody pianista Dawid Czapla. Nie zabrakło również hymnu włoskiego. Młodzież przygotowała też artykuł na temat powstania hymnu polskiego i o ciekawostce, że hymn polski, a także hymn włoski cytują się nawzajem.

Nie mogło zabraknąć wytłumaczenia pochodzenia tradycji Andrzejek, że to wieczór wróżb który przypada pomiędzy 29 a 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, a obrzędy andrzejkowe w naszym kraju mają bardzo długą tradycję, pierwsze wzmianki o nich pochodzą z XVI wieku. Mówi się, że geneza Andrzejek jest jeszcze starsza i wiąże się z początkami kultury chrześcijańskiej. Andrzejkowe tradycje związane są z przekonaniem naszych przodków, że w tym okresie na ziemię wracają duchy które mogą odsłonić przyszłość. Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę biesiadników na wróżby andrzejkowe takie jak: rzucanie monetą, lanie wosku do wody przez klucz, marsz damskich butów, kartki z imionami, itp.

Podczas obiadu łączącego dania włoskie i polskie można było posłuchać muzyki zaproponowanej przez zespół „LUCY AND THE ANT BROS”. Nie zabrakło piosenek polskich zaśpiewanych przez Anetę Burnat oraz tańców grupowych. Oprócz wróżb i zabawy muzycznej odbyła się również loteria na rzecz „Caritas”, której przewodniczył ksiądz proboszcz Don Paolo Canale. Zebrana kwota została przekazana dla osób i rodzin potrzebujących.

Andrzejkowa zabawa odniosła kilka sukcesów. Oprócz zadowolenia gości, pyszności kulinarnych, dobrej muzyki, tematycznego wystroju sali, była to przede wszystkim inicjatywa lokalnej i rzymskiej młodzieży polonijnej,  która w październiku 2022 roku wzięła udział w Kongresie Młodzieży Polonijnej w Rzymie. To tam ci młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach i wdrożyli w życie natychmiast nabyte umiejętności pod czujnym okiem Anety Burnat. Byli w kontakcie przez te kilka tygodni mimo odległości, aby zorganizować ten polonijny wieczór.

Na pewno już wkrótce zostaną zorganizowane kolejne, podobne spotkania młodzieży i włosko-polskich rodzin. Włoska Polonia w Marche i Polovers.it szykują się już do kolejnego wspólnego obiadu.

Zdjęcia: Patrycja Ekstowicz, Ola Kałka, Paolo Canale

Patrizia Czapla, Piotr Misiakiewicz, Julia Veronica Radici

 

 


 

 Versione in italiano

Andrzejki nelle Marche

Il mese di novembre, sia in Polonia che in Italia, è ricco di festività e festeggiamenti. Celebriamo la Festa di Ognissanti, la Commemorazione dei defunti, ma anche la Festa dell’Indipendenza polacca e Sant’Andrea, il 4 novembre Festa dell’Unità Nazionale italiana e la Festa delle Forze Armate, l’11 novembre San Martino – il giorno delle caldarroste e del vino novello.

Approfittando di queste occasioni, domenica 27 novembre 2022, nelle Marche, precisamente nel comune di Porto Sant’Elpidio, presso la Parrocchia di Santa Maria Addolorata, è stato organizzato un pranzo di Sant’Andrea con la partecipazione di famiglie italo-polacche, amici e sostenitori della Polonia – Polovers. I principali organizzatori sono stati Aneta Burnat e i giovani rappresentanti del portale informativo “Polonia to My”: Patrizia Czapla, Patrycja Ekstowicz, Aleksandra Kałka, Piotr Misiakiewicz, e Julia Veronica Radici. Hanno dato il benvenuto a tutti i presenti e li hanno invitati a cantare l’inno polacco, facendo riferimento al Giorno dell’Indipendenza dell’11 novembre ma anche al giubileo dell’inno polacco che abbiamo celebrato nel 2022. I cantanti sono stati accompagnati da un giovane pianista, Dawid Czapla. E’ stato cantato anche l’inno italiano. I giovani hanno spiegato la genesi dell’inno polacco e il fatto molto interessante è che l’inno polacco e l’inno italiano si citano a vicenda.

Non poteva mancare la spiegazione dell’origine della tradizione Andrzejki, che è una serata di predizione della fortuna che cade tra il 29 e il 30 novembre, vigilia di Sant’Andrea, e i riti della vigilia di Sant’Andrea nel nostro paese hanno una tradizione molto lunga, la prima menzione di loro risale al XVI secolo. Si dice che la genesi di Andrzejki sia ancora più antica ed è associata agli inizi della cultura cristiana. Le tradizioni del giorno di Sant’Andrea sono legate alla credenza dei nostri antenati che durante questo periodo gli spiriti che possono rivelare il futuro tornano sulla terra. Gli organizzatori hanno attirato l’attenzione dei partecipanti sulla predizione della fortuna di Sant’Andrea, come: il lancio di una moneta, il versamento di cera nell’acqua attraverso una chiave, la marcia di scarpe da donna, le carte con nomi, ecc.

Durante il pranzo che abinava piatti italiani e polacchi, era possibile ascoltare la musica proposta dalla band “LUCY AND THE ANT BROS”. C’erano anche canzoni polacche cantate da Aneta Burnat e balli di gruppo. Oltre all’indovina e al divertimento musicale, si è svolta anche una lotteria per la “Caritas”, presieduta dal parroco don Paolo Canale. La somma raccolta è stata devoluta a persone e famiglie bisognose.

La festa di Sant’Andrea ebbe diversi successi. Oltre alla soddisfazione degli ospiti, alle prelibatezze culinarie, alla buona musica e alla decorazione tematica della sala, è stata principalmente un’iniziativa dei giovani polacchi locali e romani che hanno partecipato al Congresso dei Giovani Polacchi a Roma nell’ottobre scorso. È lì che questi giovani hanno seguito i workshop e hanno subito messo in pratica le competenze acquisite sotto l’occhio attento di Aneta Burnat. Sono rimasti in contatto per diverse settimane nonostante la distanza per organizzare questa serata polacca..

Certamente, presto verranno organizzati incontri simili di giovani e famiglie italo-polacche. Polacchi nelle Marche e Polovers.it si stanno preparando per un altro pranzo insieme.

Foto: Patrycja Ekstowicz, Ola Kałka, Paolo Canale

Traduzione del testo originale: Patrizia Czapla, Piotr Misiakiewicz, Julia Veronica Radici

 


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!